Sirius Team z.s.

SIRIUS team z. s.
Hradišťská 26
533 53 Pardubice

: 227 58 119

Statutární orgán - Rada spolku SIRIUS team z.s.

Rada spolku byla zvolena s tříletým mandátem 08.12.2020.

Prezident: Iveta Stodůlková

Viceprezident: Lucie Peštová

Hospodář: Jana Šimerdová

Stanovy spolku

Článek 1: Úvodní ustanovení

1.1. Název spolku: SIRIUS team z. s. (dále též jako „spolek“)

1.2. Sídlo spolku: Hradišťská 26, 533 53 Pardubice

Článek 2: Statut spolku

2.1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění

2.2. V právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno

Článek 3: Předmět a cíle činnosti

3.1. Provozování ryze zájmových a veřejně prospěšných činností souvisejících

3.1.1. S propagací a rozvojem agility a dalších kynologických sportů mezi dětmi, mládeží, seniory a občany s handicapem

3.1.2. S organizováním a podporou sportovních, kulturních a zájmových akcí

Článek 4: Členství

4.1. Podmínky členství

4.1.1. Členy spolku se mohou stát fyzické osoby bez ohledu na státní příslušnost, které souhlasí se stanovami a cíli spolku

4.1.2. Občané, kteří nedosáhli 15-ti let věku, se mohou stát členy, pokud s jejich členstvím vysloví písemný souhlas jejich zákonný zástupce

4.1.3. Člen se věnuje agility a jiným činnostem, které spolek organizuje na vlastní zodpovědnost a riziko a zodpovídá za škody způsobené svojí osobou nebo svým psem. Za členy do 18-ti let věku zodpovídá zákonný zástupce

4.2. Vznik členství

4.2.1. Člena přijímá Rada spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká přijetím a zaplacením příspěvků. Je-li přijetí odmítnuto, má uchazeč o členství právo se odvolat k Členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné

4.3. Členství zaniká

4.3.1. Vystoupením – členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena o vystoupení doručeno Radě spolku

4.3.2. Zrušením členství pro neplacení členských příspěvků

4.3.3. Vyloučením člena pro hrubé porušení či neplnění povinností vyplývajících z těchto stanov, ostatních vnitřních norem, Řádu na ochranu zvířat a dále za poškozování dobrého jména spolku. O vyloučení rozhoduje Členská schůze na návrh Rady spolku svou dvoutřetinovou většinou přítomných členů

4.3.4. Byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin

4.3.5. Úmrtím člena

4.4. Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských nebo účelových příspěvků

Článek 5: Práva a povinnosti členů

5.1. Práva členů

5.1.1. Zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem

5.1.2. Spoluvytvářet program spolku

5.1.3. Účastnit se aktivně Členské schůze, hlasovat, volit (od 15-ti let věku) a být volen (od 18-ti let věku) do orgánů spolku

5.1.4. Využívat výhody vyplývající z členství

5.1.5. Podávat připomínky, stížnosti a návrhy k činnosti spolku Radě spolku, která má povinnost se k těmto vyjádřit do 30 dnů

5.2. Povinnosti členů

5.2.1. Dodržovat stanovy, řídit se usneseními Členské schůze a rozhodnutími Rady spolku

5.2.2. Platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu

5.2.3. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vykonávat funkce, do kterých byl zvolen či jmenován

5.2.4. Hájit zájmy spolku a jeho členů

5.2.5. Svou činností přispívat k dobrému jménu spolku v České republice i v zahraničí

Článek 6: Orgány spolku

6.1. Orgány spolku jsou

6.1.1. Členská schůze

6.1.2. Rada spolku

6.2. Orgány spolku mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti

Článek 7: Členská schůze

7.1. Je nejvyšším orgánem spolku (dále jen ČS) a tvoří ji všichni členové spolku přítomní na jejím zasedání

7.2. Na ČS uplatňují členové spolku svá práva řídit záležitosti spolku a kontrolovat činnost spolku

7.3. Svolávání Členské schůze

7.3.1. Členská schůze je svolávána Radou spolku. Datum, místo konání ČS a plánovaný program musí být oznámen členům minimálně čtrnáct dní před plánovaným dnem konání ČS

7.3.2. Řádná ČS je svolávána zpravidla jednou za rok, nejpozději však do 12 měsíců od předchozí ČS

7.3.3. Mimořádná ČS může být svolána na základě žádosti podporované min. 1/3 členů spolku nebo na návrh prezidenta, v tomto případě je ČS svolána do 30 dnů od podání písemné žádosti Radě spolku

7.4. Do výlučné pravomoci ČS patří:

7.4.1. Přijímat, schvalovat a měnit stanovy spolku na návrh Rady spolku, min. 2/3 přítomných členů

7.4.2. Volit a odvolávat prezidenta spolku

7.4.3. Schvalovat a odvolávat viceprezidenta a hospodáře na návrh prezidenta

7.4.4. Schvalovat a odvolávat další členy Rady spolku na návrh prezidenta nebo jednotlivých členů spolku

7.4.5. Rušit rozhodnutí Rady spolku

7.4.6. Stanovit výši členských příspěvků

7.4.7. Stanovit vstupní pravidla pro přijímání nových členů

7.4.8. Rozhodovat o nakládání s majetkem

7.4.9. Schvalovat rozpočet spolku

7.4.10. Rozhoduje o zániku spolku a rozdělení majetku, min. 2/3 všech členů

7.5. Je usnášeníschopná, je-li přítomna min. polovina všech jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných, není-li uvedeno jinak

Článek 8: Rada spolku

8.1. Je statutárním orgánem, který řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. Členem Rady může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Členové Rady jsou voleni ČS

8.2. Je kolektivním orgánem, skládá se nejméně ze tří členů. Radu tvoří prezident, viceprezident, hospodář a případně další volení členové Rady spolku

8.3. Člen Rady se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům Rady. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení Rada projednala

8.4. Může kooptovat náhradního člena Rady do příští ČS, která náhradního člena musí schválit. V opačném případě ČS zvolí nového člena Rady dle svých pravomocí

8.5. V případě potřeby jmenuje pověřence za konkrétní oblast činnosti z členů spolku

8.6. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta, pokud nemůže prezident vykonávat funkci, přechází tíha rozhodujícího hlasu na viceprezidenta

8.7. Výkon funkcí v Radě není omezen počtem volebních období

8.8. Jedno volební období trvá 3 roky

8.9. Funkční období člena Rady spolku, který byl zvolen v průběhu volebního období, je totožné s původním obdobím nahrazovaného

8.10. Do působnosti Rady patří zejména:

8.10.1. Svolávat a organizovat ČS

8.10.2. Předkládat ČS zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a navrhovat změny stanov

8.10.3. Plnit usnesení ČS

8.10.4. Zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví

8.10.5. Zodpovídat za hospodaření s finančními prostředky spolku

8.10.6. Zodpovídat za řízení spolku v jeho zájmu

8.10.7. Podílet se na organizaci vybraných akcí spolku

8.10.8. Provádět poradenskou a jinou činnost vycházející z poslání spolku

8.10.9. Projednávat písemně podněty a stížnosti členů

Článek 9: Prezident spolku

9.1. Řídí činnost spolku

9.2. Je volen ČS

9.3. Navrhuje ČS jmenování, případně odvolání viceprezidenta a hospodáře

9.4. Vystupuje jménem spolku

9.5. Řídí Radu spolku

Článek 10: Viceprezident spolku

10.1. Vede členskou evidenci

10.2. Pořizuje zápisy z ČS a schůzí nebo tím pověřuje

10.3. Vystupuje jménem spolku

10.4. Z pověření Rady spolku přebírá pravomoci prezidenta v případě, že prezident nemůže vykonávat svoji funkci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů

Článek 11: Hospodář spolku

11.1. Dohlíží na dodržování platných finančních a hospodářských směrnic

11.2. Odpovídá za řádnou evidenci finančních prostředků a dalšího majetku spolku

11.3. Nese hmotnou zodpovědnost za svěřené finanční prostředky

11.4. Podává daňové přiznání spolku příslušnému finančnímu úřadu nebo tím pověřuje

Článek 12: Hospodaření spolku

12.1. Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní.

12.2. Evidence a účetnictví se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.

12.3. Řídí se rozpočtem schváleným ČS na příslušný kalendářní rok

12.1. Činnost spolku je financována převážně z:

12.1.1. Členských příspěvků

12.1.2. Reklam, dotací, darů, grantů atd. od vnějších subjektů

12.1.3. Činnosti spolku

Článek 13: Zánik

13.1. O zániku spolku rozhoduje ČS a to hlasem min. 2/3 všech členů spolku. Jinak než rozhodnutím ČS nemůže dojít k jeho zániku, nestanoví-li jinak zákon

13.2. Spolu s rozhodnutím o zániku rozhodne ČS o způsobu likvidace majetkové podstaty v souladu s obecně závaznými právními předpisy

Článek 14: Zvláštní a přechodná ustanovení

14.1. Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky

14.2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu ve Veřejném rejstříku spolků

14.3. Pokud se označení člena a jeho funkce vztahuje k osobě ženského pohlaví, používá se rovnocenný výraz „členka“, „prezidentka“ apod

 

V Hradci Králové 08. 11. 2015